Spracovanie osobných údajov na jednotlivé účely

 1. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí efkoart.cz zpracovává (i) pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa , adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží ( uhrazená částka), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

  Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí Čl. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a (ii) v případě vyřizování reklamací článek Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

  Zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zajištění pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací za účelem plnění zákonné povinnosti.

  Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: 
  • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
  • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány ve spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí
  • jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, je-li to nezbytné ke splnění
  • zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

 2. Objednávka zboží
  • efkoart.cz zpracovává pro účely objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné na základě žádosti zákazníka na objednávku zboží.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány během doby od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

 3. Registrace a provoz e-shopu
  • efkoart.cz zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné k zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

 4. Řešení stížností zákazníků
  • efkoart.cz zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

 5. Uplatňování nároků
  efkoart.cz zpracovává pro účely uplatňování nároků následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájením zájmů.

  Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je či. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů efkoart.cz. Oprávněným zájmem efkoart.cz je přitom ochrana jejího majetku i ochrana proti neopodstatněnému uplatňování nároků vůči efkoart.cz.

  Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
  • Soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči efkoart.cz uplatňovány nároky nebo během které si společnost může uplatnit svůj.

 6. Plnění zákonných povinností
  efkoart.cz zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) pro účely plnění zákonných povinností efkoart.cz.

  Právním základem zpracování je či. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností.

  Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
  • Daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Práva subjektu údajů

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotčená osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenosnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracování osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním efkoart.cz: elektronicky zasláním e-mailu na info@efkoart.cz.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je zejména Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Efkoart, s.r.o.
Fügnerova 1
67801 Blansko

IČ: 29202566
DIČ:CZ29202566

Zapsána Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 653 44